Współpraca dzieci w grupie rówieśniczej

Janina Ochojska powiedziała kiedyś, że „Współ­pra­cu­ją psz­czo­ły i mrów­ki, ry­by i sło­nie. Cza­sa­mi od te­go za­le­ży ich ży­cie. Współ­pra­cu­jąc, lu­dzie do­ko­nu­ją wiel­kich rze­czy”. I tak rzeczywiście jest. Dlatego jednym z największych darów, jaki możemy dać przyszłym pokoleniom, jest umiejętność odnalezienia się w grupie i współpracy na różnych płaszczyznach. Jak nauczyć dziecko takiej postawy? I dlaczego jest ona aż tak ważna?

 

Współpraca – dlaczego tak ważna?

Współpraca z innymi przydaje się na każdym etapie życia człowieka. To jed­na z bar­dziej ce­nio­nych kom­pe­ten­cji emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­nych, która wpływa na nasze relacje z innymi, a nawet na ogólne poczucie szczęścia i zadowolenia. Współpraca pozwala osiągnąć harmonię i sprawia, że działaniem w grupie osiągamy wspólne cele, które są ważne zarówno dla nas, jak i dla innych. Dzięki temu między poszczególnymi osobami zostaje nawiązana więź, możliwa jest wymiana myśli, a także poznanie swoich emocji. Człowiek nigdy nie jest samotną wyspą, dlatego wszystkie te elementy są mu niezbędne, by działać w zgodzie z innymi i odnaleźć się w społeczeństwie. Z czym jeszcze wiąże się współpraca w grupie? Przede wszystkim z aktywnym słuchaniem, roz­po­zna­wa­niem i na­zy­wa­niem własnych oraz cudzych emo­cji, ko­mu­ni­ko­wa­niem po­trzeb, asertywnością, radzeniem sobie z odmową, a także z roz­wią­zy­wa­niem pro­ble­mów, dzie­le­niem się, czy organizowaniem wspólnych aktywności.

bawiące się dzieci 2

 


Kiedy zacząć uczyć?

W jakim momencie należy zacząć uczyć dzieci współpracy w grupie? Oczywiście, jak najwcześniej. Już niemal od początku, dziecko uczy się z przykładu rodziców, dlatego warto zwracać uwagę na to, co robimy. Ogromną rolę odgrywa także okres przedszkolny, gdzie nasz maluch ma do czynienia z pierwszą zorganizowaną społecznością. To okres wzmożonego rozwoju, kiedy dziecko chłonie nie tylko wiedzę, ale także określone postawy w zakresie poznawczo-emocjonalnym. Jeśli od najwcześniejszych lat uczymy malucha współpracy w grupie rówieśniczej, zrozumie ono, że należy brać pod uwagę także perspektywę drugiej osoby. Wszystko to sprawia, że wyrośnie odpowiedzialny i w pełni rozwinięty dorosły przystosowany do określonych realiów.

 

Jak uczyć współpracy?

Uczenie dziecka współpracy w grupie, zwłaszcza w grupie rówieśników, powinno zostać dopasowane do jego potrzeb dziecka, a co jeszcze ważniejsze – możliwości. Rozwój w tym zakresie powinien odbywać się za pomocą prostych, zrozumiałych dla wszystkich elementów. Warto mówić wprost, ponieważ dziecko często nie jest w stanie odkryć ukrytego sensu, czy tak popularnych w dorosłym świecie aluzji. Dobre rezultaty przynosi wykorzystywanie poczucia humoru. Jednocześnie nie możemy zapominać o konsekwencji, która pozwoli nam nakreślić odpowiedni sposób zachowania. W ramach uczenia współpracy warto także rozmawiać z dzieckiem na temat podstawowych wartości, takich jak przy­jaźń, mi­łość, sza­cu­nek, obo­wiąz­ko­wość, życz­li­wość, czy mó­wie­nie praw­dy. Pokaż, jak na całą grupę wpływa pro­sze­nie o po­moc, wspól­ne po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, czy pla­no­wa­nie z wyprzedzeniem. Świadoma praca nad postawą dziecka zaprocentuje w jego dorosłym życiu.

 

O czym pamiętać?

Aby trafić do dziecka i trwale zmienić jego sposób patrzenia na świat warto zadać mu odpowiednio skonstruowane pytania. Czy lepiej jest samemu? Czy lepiej jest wspól­nie? Czy z kolegami jest weselej?

I czy razem wszystko idzie szybciej? A może czekolada zjedzona w towarzystwie smakuje lepiej? Może to zbliża nas do siebie? W procesie uczenia warto wykorzystywać także zabawy zespołowe, które pokazują, jak ważne jest poleganie na innych członkach grupy. Takie zajęcia pomagają zrozumieć, dlaczego tak ważne jest pełnienie wyznaczonych funkcji i wywiązywanie się z roli, jaka została przez nas przyjęta. Wszystko to sprawi, że nasz maluch rozwija umiejętności interpersonalne, pogłębia zdolność komunikacji i patrzy na rówieśników z innej perspektywy.

 

Nasza oferta

W przedszkolu Wielka Przygoda dobrze wiemy, jak ważna jest współpraca między rówieśnikami. Dbamy o to, by każde dziecko czuło się dobrze, a przy tym uczymy postaw, które są konieczne w dalszej perspektywie. Okazujemy zrozumienie dla odczuwanych emocji i omawiamy wszystkie negatywne sytuacje, tak by stanowiły naukę i krok do przodu. Wykorzystywane przez nas metody dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, dzięki czemu nasi podopieczni uczą się okazywać życzliwość i cierpliwość, potrafią rozwiązywać problemy, a przy tym konstruktywnie radzą sobie w sytuacjach kłopotliwych.